Privatumo politika

1. Algirdo Medaus bitininkystės ūkio komanda, kuriai atstovauja bitininkas Algirdas Mockeliūnas, vykdantis individualią veiklą ir įgyvendinančio duomenų valdytojo teises bei pareigas, (toliau – Pardavėjas) užtikrina, kad visų klientų (svetainės https://www.algirdomedus.lt/ (toliau – Svetainė) lankytojus) duomenys yra ir bus tvarkomi griežtai pagal nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, taip pat laikantis Paslaugų teikimo sąlygų ir taisyklių bei šios Privatumo politikos, reglamentuojančios pagrindinius Klientų (asmens) duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

2. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami Pardavėjo siūlomus produktus bei suteikdami Pardavėjui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika patvirtindami savo pateikiamą užsakymą Svetainėje. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3. Pardavėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, užsakydami prekes Svetainėje (šie Jūsų asmens duomenys yra saugomi Pardavėjo 30 (trisdešimt) dienų nuo jūsų pirkimo Svetainėje:

  • vardas, pavardė, adresas;
  • el. pašto adresas, telefono numeris.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4. Pardavėjas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Pardavėjo klientų identifikavimui Pardavėjo informacinėse sistemose, su prekių užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl užsakymų vykdymo, prekių pristatymo įgyvendinimo.

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

6. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@algirdomedus.lt) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

6.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

6.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys;

6.3. reikalauti, kad Pardavėjas ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

6.3.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

6.3.2. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

6.3.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

6.3.4. kitais nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais pagrindais;

6.4. reikalauti, kad Pardavėjas apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Pardavėjui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

6.5. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

7. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti https://www.ada.lt/.

Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

8. Tik turėdami Jūsų aiškų, konkretų ir išankstinį sutikimą bei vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis, mes Jums siųsime Pardavėjo naujienlaiškius ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės tik el. paštu.

9. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

10. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

11. Pardavėjas gali pateikti Jūsų asmens duomenis:

11.1. teisėsaugos ir kitoms valstybinės valdžios institucijoms, kai tam yra teisinis pagrindas,

11.2. kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

12. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.